Privacy verklaring

 • juni 7, 2018

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Michiel Wouters Tandtechniek streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die uw tandarts bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten, waaronder de website, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook op ons laboratorium in het kader van de uitvoering van een behandelingsovereenkomst tussen u en de tandarts en ons als tandtechniek. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Patiëntennummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Evt. Tijdstip van uw afspraak op het laboratorium
 • Tandheelkundige foto’s

 

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit voortvloeit uit de behandelovereenkomst tussen u en uw tandarts.

 

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een orderbon, waarop uw gegevens staan
 • Het vervaardigen van een tandheelkundig werkstuk op uw naam.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

 

Beveiligingsmaatregelingen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelingen getroffen.

 

Uw rechten
Wanneer uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw feitelijke persoonsgegevens. Indien u gebruik wil maken van dit recht, verwijzen wij u naar de verwerkingsverantwoordelijke, uw tandarts, onze opdrachtgever.

 

Klacht
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met u gegevens omgaan, dan kunt u hiermee terecht bij u tandarts, die eindverantwoordelijk is. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan men zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Versie 1, 7 juni 2018

 

Om de privacy verklaring als PDF te downloaden kunt u hier klikken